Internxt Review: Is It Worth It?

Can you trust Internxt for secure and reliable cloud storage? This review covers everything: Internxt's history, features, strengths, weaknesses, and whether it's a top-tier cloud storage choice. Let's get straight to the point.

Disclosure: We are reader-supported. If you buy through links on our site, we may earn a small commission. Learn more.

Bối cảnh và lịch sử

Internxt, có trụ sở chính tại Valencia, đang thực hiện sứ mệnh bảo vệ quyền riêng tư của cá nhân. Họ cam kết bảo vệ quyền cơ bản về quyền riêng tư trong một thế giới luôn được kết nối. Cách tiếp cận của họ bao gồm việc giới thiệu một loạt các dịch vụ góp phần chung vào việc bảo vệ quyền thiết yếu này.

Cốt lõi của các dịch vụ của Internxt là dịch vụ hàng đầu của họ, Internxt Drive. Dịch vụ này nổi bật như một giải pháp lưu trữ đám mây phi tập trung. Nó tận dụng Hệ thống tệp liên hành tinh (IPFS) để đảm bảo các tệp của người dùng cuối luôn ở chế độ riêng tư và an toàn.

IPFS giới thiệu một lớp ẩn danh bằng cách cung cấp cả tùy chọn triển khai cục bộ và toàn cầu. Điều này đạt được thông qua các kỹ thuật mã hóa làm cho các nút ẩn danh. Về mặt thực tế, điều này hàm ý bạn không cần phải giao phó dữ liệu của mình cho các tập đoàn lớn, những tập đoàn thường có nguy cơ tiết lộ dữ liệu đó cho bên thứ ba hoặc mất dữ liệu do sơ suất.

So với các dịch vụ khác như BitTorrent Sync, sử dụng IPFS để bảo mật dữ liệu, Internxt khác biệt bằng cách cung cấp cho người dùng giao diện dựa trên web. Giao diện này không chỉ ưu tiên sự thân thiện với người dùng mà còn có thiết kế hấp dẫn.

Những đặc điểm chính

Internxt Drive là một ví dụ nổi bật về dịch vụ lưu trữ tệp không có kiến ​​thức, được thúc đẩy bởi cam kết vững chắc về quyền riêng tư tuyệt đối và bảo mật mạnh mẽ. Nền tảng cơ sở hạ tầng đám mây của Internxt nằm ở ứng dụng sáng tạo của công nghệ blockchain, tạo ra một môi trường an toàn và phi tập trung nhằm đảm bảo sự bảo vệ tối đa cho dữ liệu và tệp của người dùng. Kiến trúc bảo mật này được tích hợp liền mạch trong toàn bộ dịch vụ, với các tệp được mã hóa tỉ mỉ, phân mảnh và phân phối thông minh trên một mạng lưới nút phức tạp trong hệ sinh thái Internxt.

Kiểm tra các tính năng bao gồm dịch vụ dựa trên đăng ký của họ, Internxt trình bày một loạt các khả năng hấp dẫn.

Internxt Drive chiếm vị trí trung tâm trong sản phẩm này, cung cấp không gian năng động và an toàn để lưu trữ tệp, nhấn mạnh đến khả năng kiểm soát của người dùng và bảo mật dữ liệu.

Mã hóa đầu cuối đóng vai trò là trụ cột của bảo mật dữ liệu, bao bọc thông tin được truyền đi trong các lớp bảo vệ.

Kiến trúc Zero-Knowledge đảm bảo quyền riêng tư bằng cách đảm bảo rằng ngay cả bản thân nền tảng cũng không biết nội dung thực tế của các tệp được lưu trữ, mang lại cho người dùng toàn quyền kiểm soát.

Bối cảnh của Chia sẻ tệp mở rộng, cho phép người dùng chia sẻ tệp có chọn lọc thông qua các liên kết được tạo trong khi vẫn duy trì tính bảo mật.

Tầm quan trọng của việc bảo quản dữ liệu được thể hiện rõ ràng thông qua việc đưa vào tính năng Sao lưu mạnh mẽ, bảo vệ khỏi nguy cơ mất dữ liệu.

Giao diện trực quan phản ánh cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, ưu tiên khả năng truy cập và tính dễ sử dụng.

Với sự hội tụ của những tính năng này, Internxt nổi lên như một đối thủ nặng ký trong lĩnh vực lưu trữ đám mây. Với công nghệ tiên tiến, nó tạo ra sự cân bằng giữa quyền riêng tư và sự tiện lợi, cung cấp một bộ chức năng được thiết kế để phục vụ cả bảo mật và trải nghiệm người dùng.

Lưu trữ đám mây phi tập trung

Sự nổi lên của kiến ​​trúc đám mây phi tập trung đã thu hút được sự chú ý ngày càng tăng, mang lại nhiều lợi thế so với các kiến ​​trúc tập trung. Những kiến ​​trúc này mang lại lợi ích bao gồm hiệu quả về chi phí, bảo mật nâng cao, độ bền, quyền riêng tư và độ tin cậy, thường vượt xa những gì các mô hình tập trung có thể cung cấp. Ngược lại với cách tiếp cận truyền thống được các nhà cung cấp lớn như Google, Dropbox và Apple áp dụng, các giải pháp đám mây phi tập trung đang được các công ty như Internxt, Sia, Storj, MaidSafe và Filecoin ủng hộ.

Trong mô hình tập trung, dữ liệu từ người dùng được lưu trữ trên các máy chủ vật lý do nhà cung cấp đám mây sở hữu và vận hành. Một số nhà cung cấp truyền thống triển khai mã hóa phía máy khách cho dữ liệu người dùng, trong khi những nhà cung cấp khác có thể không ưu tiên khía cạnh này. Tuy nhiên, chỉ mã hóa dữ liệu ở phía máy khách là không đủ để bảo vệ dữ liệu toàn diện.

Lưu trữ đám mây phi tập trung được đặc trưng bởi hệ thống lưu trữ phân tán trên toàn thế giới, trong khi lưu trữ tập trung được kiểm soát riêng lẻ. Trong thiết lập tập trung, bộ điều khiển đám mây duy trì và vận hành hệ thống lưu trữ thông qua máy chủ trung tâm. Ngược lại, mô hình phi tập trung sử dụng các cụm với hệ thống lưu trữ riêng biệt cho từng cụm. Kiến trúc này cung cấp các lợi thế về khả năng mở rộng, dự phòng và độ bền trong các hệ thống phi tập trung.

The absence of a centralized server in decentralized cloud storage eliminates a single point of failure. This means there is no lone server that could catastrophically fail, be destroyed, or be seized by third parties. Instead, decentralized systems disperse data across the disks of multiple operators, potentially spread across the globe.

Decentralized systems, as demonstrated by the success of the BitTorrent protocol, are inherently resistant to censorship, blocking, or shutdown due to the lack of a central entity that can be coerced. Downloads from such networks can efficiently draw data from multiple sources.

Research like the study by the School of Computing at the University of South Alabama underscores how the degree of centralization or decentralization has significant implications for cloud-based services’ security and performance. Centralized components can heighten the risk of catastrophic failure in case of threats, while decentralized components offer risk compartmentalization.

Another study from the Polytechnic University of Bucharest highlights that centralized solutions introduce a single point of failure, emphasizing the advantages of decentralized storage with encryption capabilities.

Internxt Drive, a user-friendly cloud storage service, aligns with these principles. It embraces zero-knowledge encryption while differentiating itself by leveraging a global data center infrastructure. Internxt Drive employs fragmentation, client-side encryption, and distribution across its network, ensuring comprehensive data security.

Decentralized storage clusters bolster security through compartmentalization, fortifying against unauthorized access. Even if one storage array is breached, attackers cannot infiltrate the cloud’s compute component. Files in these systems are typically divided into segments, each with a distinct address and minimal context metadata.

Decentralized compute components isolate resource scheduling, enhancing stability. In cases of compromise or errors, the isolated component can go offline without affecting the entire cloud.

In summary, decentralized cloud architectures offer heightened security through isolation and distribution. Their compartmentalized design and distributed nature enhance stability and security, making them a compelling alternative to traditional centralized models.

Internxt Send

Internxt Send is a dedicated platform for secure file sharing. It empowers users to transmit various file types to recipients, all while ensuring top-tier security. With Internxt Send, sharing files becomes a streamlined process through an intuitive sharing link. This service integrates seamlessly into the Internxt ecosystem, underlining its commitment to providing a comprehensive suite of tools for secure data management.

A hallmark feature of Internxt Send is its user-friendly interface, which simplifies the sharing of files while maintaining a strong emphasis on security. This platform offers an easy and efficient solution for sending files of any nature, securely and without hassle.

One of the distinctive advantages of Internxt Send is its seamless integration with Internxt’s pioneering architecture. This architecture, designed to revolutionize data security, is applied to the files uploaded through Send, ensuring that robust security measures are consistently in place.

Access to Internxt Send is available at no cost for users with an Internxt account. This user-friendly service aligns with Internxt’s overarching mission to provide secure and private data management solutions. Through Internxt Send, users can confidently share files, knowing that their privacy and security remain paramount.

Internxt Mail

Internxt Mail stands as a fortified email service designed to prioritize security in communication. This platform introduces a heightened level of privacy and control to the realm of email. With Internxt Mail, users have the flexibility to configure the service with their own domain or choose to operate under a @internxt.com email address. Seamlessly integrating into the Internxt framework, this service amplifies the commitment to delivering secure and comprehensive data management solutions.

A defining feature of Internxt Mail is its versatile adaptability. Users can effortlessly set up their email system, tailoring it to their own domain or opting for an @internxt.com address. This versatility ensures that users’ preferences and individuality are respected while still enjoying the benefits of a secure communication platform.

Internxt Mail extends its appeal by offering this service to users free of charge through their Internxt accounts. The foundation of this service rests on zero-knowledge client-side encryption. This pioneering encryption strategy ensures that only the authorized user has access to their emails, thereby fortifying data privacy.

What sets Internxt Mail apart is its rigorous security protocol. The architecture has been meticulously designed to uphold the highest standards of privacy, with a zero-knowledge approach extending from encryption to the handling of data. This means that neither the Internxt team nor any external third party can access the content of emails exchanged within the Internxt ecosystem.

Presently in its beta phase, Internxt Mail is actively being fine-tuned to ensure seamless functionality and enhanced security. As part of Internxt’s continuous commitment to innovation, the service is expected to be released to the general public in the coming months, offering a potent and secure alternative within the realm of email communication.

Privacy

Internxt places a paramount emphasis on safeguarding your privacy through an array of advanced measures:

Internxt employs military-grade encryption through AES-256, guaranteeing that all the data stored within your account remains comprehensively protected. This level of encryption is so formidable that it would take an immeasurable amount of time for even the most powerful processors to decrypt even a minute file.

Integral to Internxt’s privacy framework is its implementation of zero-knowledge technology. This steadfast approach ensures that your files, photos, passwords, and any other forms of data never become visible to unauthorized users or servers. This commitment to zero-knowledge reinforces your data’s confidentiality throughout its journey within the Internxt ecosystem.

A cornerstone of Internxt’s strategy is its GDPR-compliant synchronization. This signifies a resolute commitment to adhering to the stipulations outlined in the General Data Protection Regulation. From “privacy by design” principles to ensuring individuals’ rights to information and the right to be forgotten, Internxt takes proactive steps to meet these provisions while remaining attuned to evolving privacy regulations.

End-to-end encryption is woven into every facet of Internxt’s service. All data you store or transfer undergoes encryption before departing your device. This design ensures that decryption remains impossible without explicit user consent. Notably, not even the Internxt team holds the ability to access your files, photos, or passwords, safeguarding your privacy down to the minutest detail.

Apps And Software

Internxt covers a broad spectrum of app and software offerings to ensure accessibility across multiple platforms:

Internxt’s range includes mobile apps, desktop apps, and web apps that cater to Mac, Windows, Linux, iOS, and Android users. This diverse coverage underlines the brand’s commitment to an all-inclusive user experience.

These apps enable secure access to files from various devices, be it a computer, smartphone, tablet, or any internet-connected device. Internxt’s cloud storage apps ensure that your data is readily available whenever you need it.

Within Internxt Drive, users can tap into functionalities that foster efficient file organization. Folders can be created, files renamed, and lists filtered for quicker access. Additionally, the option to back up specific computer folders, like documents, ensures that you’re always working with the latest versions of your essential files.

Overall, Internxt’s array of apps and software seamlessly connect your files to your preferred devices, enhancing accessibility and user convenience.

Payment Methods

Internxt currently accepts traditional payment methods such as Debit and Credit cards (Mastercard, VISA, American Express, etc), and Apple, and Google Pay.

Under request, it also accepts iDeal, Cryptocurrency, Bancontact, EPS, Giropay, SEPA Debit, P24, and Sofort. To request an invoice using one of the alternative methods described above, simply email the team at [email protected]

Internxt does not accept PayPal.

Pricing

Internxt 10GB: FREE

 • Enjoy up to 10GB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt 20GB: €0.99/month or €10.89/year (8% OFF)

 • Enjoy up to 20GB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt 200GB: €4.49/month or €10.89/year (22% OFF)

 • Enjoy up to 200GB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt 1TB Lifetime: €99 (66% OFF)

 • Enjoy up to 1TB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt 5TB Lifetime: €299 (40% OFF)

 • Enjoy up to 5TB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt 10TB Lifetime: €499 (50% OFF)

 • Enjoy up to 10TB forever
 • Encrypted file storage and sharing
 • Access your files from any device
 • Get access to every service

Internxt Pros & Cons

Internxt: Pros

 • Uses blockchain technology
 • Outstanding privacy features
 • User-friendly apps and software
 • Fair pricing
 • Offers lifetime subscriptions

Internxt: Cons

 • Speeds need improvement
 • Doesn’t have lots of features
 • It doesn’t have a preview feature for video, pdf, and zip files
 • Customer support response times need improvement

Internxt Review: Verdict

After our Internxt review, we found this to be one of the most promising cloud storage services in the market today.

Few companies take privacy as seriously as Internxt, their approach to use blockchain to achieve this speaks to the team’s commitment and outlook to a private and secure future, Internxt has even developed its own cryptocurrency.

Internxt offers its users user-friendly apps and software that work on every major platform, the pricing is very fair and they offer some great value lifetime subscription plans.

On the downside, Internxt’s speeds aren’t great, and it still lacks some features when compared to other alternatives in the market.

That being said, Internxt is committed in further improving and developing its services, and already has a number of features in line to be released in the near future.

If you’d like to get 20% OFF Internxt annual subscription plans, simply follow the link below!