Is Deel the Best Payroll Solution for Your Business?

Deel có phải là giải pháp tính lương tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn không?

Là chủ doanh nghiệp, việc quản lý bảng lương và thanh toán cho các nhóm toàn cầu có thể phức tạp và tốn thời gian. Bạn cần một giải pháp có thể xử lý việc tuân thủ ở nhiều quốc gia khác nhau, trả lương cho nhân viên quốc tế đúng hạn và cung cấp nền tảng dễ sử dụng cho cả bạn và lực lượng lao động được phân bổ của bạn. Deel tuyên bố cung cấp tất cả những điều này và hơn thế nữa trong một dịch vụ thân thiện với người dùng, giá cả phải chăng. Nhưng với rất nhiều lựa chọn trên thị trường hiện nay, làm thế nào để bạn biết liệu Deel có thực sự là giải pháp trả lương tốt nhất cho nhu cầu kinh doanh của bạn hay không? Đánh giá này xem xét kỹ lưỡng các tính năng, giá cả, hỗ trợ khách hàng và hơn thế nữa của Deel để giúp xác định xem các dịch vụ tính lương và tuân thủ toàn cầu của họ có phù hợp với bạn hay không. Cuối cùng, bạn sẽ hiểu rõ liệu Deel có xứng đáng có một vị trí trong danh sách rút gọn các nhà cung cấp ưa thích của bạn hay không.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM CÔNG CỤ “DEEL”>>>

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Deel để nhận lợi nhuận từ Quỹ Forex của tôi, The Funded Trader, The5er...

Deel là gì?

Deel là gì?

Deel là giải pháp tính lương và tuân thủ toàn cầu dành cho doanh nghiệp. Nó cho phép các công ty thuê, trả lương và quản lý các nhà thầu và nhân viên trên phạm vi quốc tế một cách tuân thủ và hợp lý.

Deel cung cấp bảng lương tại hơn 150 quốc gia cũng như các giải pháp về phúc lợi, thuế và tuân thủ. Nó nhằm mục đích giải quyết nhiều thách thức phức tạp liên quan đến việc tuyển dụng và thanh toán quốc tế. Một số tính năng chính mà Deel cung cấp bao gồm:

 1. Xử lý bảng lương: Deel xử lý tất cả các tính toán, khấu trừ và thanh toán thuế bảng lương trên khắp các quốc gia. Bạn chỉ cần nhập lương và địa điểm của nhân viên, Deel sẽ xử lý bảng lương một cách tuân thủ.
 2. Quản lý nhà thầu: Deel giúp bạn dễ dàng tham gia, thanh toán và quản lý các nhà thầu độc lập trên phạm vi quốc tế. Tất cả các thỏa thuận và thanh toán của nhà thầu đều được xử lý kỹ thuật số thông qua nền tảng.
 3. Phúc lợi và Bảo hiểm: Deel cung cấp các phúc lợi như bảo hiểm y tế, kế hoạch nghỉ hưu, vốn chủ sở hữu và nhiều lợi ích khác ở nhiều địa điểm. Họ làm việc với các nhà cung cấp địa phương để cung cấp các lợi ích phù hợp ở bất cứ nơi nào bạn có nhân viên.
 4. Tuân thủ: Deel đảm bảo các hoạt động tuyển dụng và trả lương quốc tế của bạn tuân thủ các quy định của địa phương. Họ luôn cập nhật những thay đổi liên tục về luật pháp và hướng dẫn quốc tế.
 5. Trao đổi tiền tệ: Deel xử lý liền mạch các chuyển đổi tiền tệ và chuyển khoản quốc tế. Nhân viên và nhà thầu của bạn được thanh toán bằng nội tệ thông qua phương thức thanh toán ưa thích của họ.

Tóm lại, Deel đặt mục tiêu trở thành giải pháp tất cả trong một cho các doanh nghiệp tuyển dụng và trả lương cho nhân viên trên phạm vi quốc tế. Bằng cách xử lý bảng lương phức tạp, tuân thủ, phúc lợi và hơn thế nữa, Deel cho phép các công ty mở rộng quy mô đội ngũ quốc tế của họ đồng thời giảm thiểu rủi ro và công việc hành chính. Đối với các tổ chức mở rộng trên toàn cầu, Deel có thể là đối tác trả lương và tuân thủ lý tưởng.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM  CÔNG CỤ “DEEL”>>>

Deel - Hồ sơ nhà đầu tư và đầu tư của Crunchbase

Deel hoạt động như thế nào?

Để sử dụng Deel làm giải pháp tính lương, trước tiên bạn phải đăng ký tài khoản và thêm thông tin chi tiết về doanh nghiệp của mình.

Giới thiệu doanh nghiệp của bạn

Khi đăng ký, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin chung về công ty của mình như tên doanh nghiệp, địa chỉ và mã số thuế. Sau đó, bạn sẽ thêm thông tin chi tiết về nhân viên bao gồm tên, thông tin liên hệ, mức lương và chi tiết hợp đồng.

Thiết lập thanh toán

Deel integrates with payment providers to issue employee payments. You can choose to pay employees through direct deposit, wire, PayPal, or debit card. Deel uses bank-level security and encryption to process payments in a compliant, secure manner.

Payroll Processing

Deel automates payroll runs based on the schedule you define, whether monthly, biweekly, or weekly. Deel will calculate wages, deductions, and contributions for each employee and ensure payments are issued on the scheduled date. As an employer, you simply review and approve each payroll before payments are made.

Reporting and Compliance

Deel provides reports to help you monitor payroll spending and ensure tax compliance. You’ll have access to payroll registers, payment receipts, and year-end tax forms like W-2s and 1099s. Deel also files returns and remits payroll taxes on your behalf to keep your business compliant.

Global Payroll Capabilities

One significant benefit of Deel is the ability to pay international employees and contractors. Deel supports payments in over 120 currencies and integrates with country-specific payment methods. Deel also helps you stay compliant with international regulations surrounding employee classification, taxation, data privacy, and more.

In summary, Deel aims to provide an all-in-one solution for your payroll and contractor payment needs with a global-ready platform, automated processes, and dedicated support. For high-growth companies, Deel could be an ideal partner to help scale your payroll operations.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

Deel Raises $425M in Series D Funding to Continue Transforming the Future of Work | Business Wire

Key Features of Deel Payroll

Deel offers several key features that make it an attractive payroll solution for businesses.

Automated Payroll

Deel automates the entire payroll process, from calculating wages and deductions to paying employees and filing taxes. All you need to do is input employee hours and approve the final payroll. Deel handles computing gross and net pay, as well as deductions for taxes, insurance, retirement plans, and other withholdings. This automated process helps reduce the chance of errors and ensures your payroll is compliant with all regulations.

Global Payroll

Deel supports paying employees and contractors in over 100 countries, with plans to expand to more locations. They handle all country-specific tax rules and regulations to ensure compliant global payroll. Deel also supports paying employees in multiple currencies and offers competitive foreign exchange rates. For businesses with distributed teams or that employ international workers, Deel’s global payroll capabilities are invaluable.

Contractor Payments

In addition to employee payroll, Deel supports paying contractors and freelancers. They handle the additional tax forms and filings required for contractor payments to ensure full compliance. Deel also includes independent contractor agreements and makes it easy to get contractors onboarded and paid quickly. For companies that work with freelancers or independent contractors, Deel provides an all-in-one solution for payroll and contractor payments.

Reporting and Analytics

Deel provides detailed reports and analytics to give you insights into your payroll data. You have access to standard reports like pay stubs, W-2s, and tax filings as well as analytics on things like payroll costs over time, average pay by department or role, and payroll accuracy. The reporting features make it easy to monitor your payroll spending and catch any issues. Deel also offers an open API if you want to access payroll data in your own business systems.

Customer Support

Deel provides dedicated support to help you set up and manage your payroll. You have access to support specialists by phone, email, and chat to help answer any questions you may have about using the Deel platform or ensure your payroll is compliant. Deel aims to provide fast, high-quality support for all your payroll needs.

In summary, Deel offers a full suite of features including automated payroll, global payroll, contractor payments, robust reporting, and dedicated customer support. For any business looking to simplify payroll, Deel provides an attractive all-in-one solution.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

Hướng dẫn Đăng ký tài khoản Deel để nhận lợi nhuận từ quỹ My Forex Funds, The Funded Trader, The5er...

Benefits of Using Deel Payroll

Benefits of Using Deel Payroll

Deel payroll software provides several advantages for businesses. As an automated payroll solution, Deel can save you time and money. It also ensures accuracy and compliance to keep your business running smoothly.

Deel’s user-friendly interface allows you to run payroll in just a few clicks. You enter employee hours and the system automatically calculates paychecks, deductions, and contributions. This eliminates the need to manually enter data into spreadsheets or accounting software, reducing time spent on payroll administration.

Deel keeps your payroll data secure and confidential. Its encryption and audit logs help prevent unauthorized access. Deel also regularly updates its security protocols to account for emerging cyber threats.

Deel calculates paychecks accurately and guarantees compliance with federal, state, and local regulations. Its tax engine stays up-to-date with the latest rules to properly handle deductions, contributions, and filings. Deel also generates year-end tax forms like W-2s and 1099s to minimize the risk of errors or non-compliance.

Deel’s competitive pricing provides value for businesses. There are no hidden fees or long-term contracts. You only pay for the employees and features you need. Deel’s pricing tiers scale with your business, starting at $19/month for up to five employees. Volume discounts are available for larger businesses.

In summary, Deel payroll software can benefit your business through time savings, data security, compliance assurance, and cost effectiveness. By automating critical payroll functions, Deel gives you more time to focus on growing your business. Its secure, regulated, and affordable solution provides essential support for your payroll and tax needs.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

O que é a Deel e como ela facilita contratações internacionais

Deel Pricing and Packages

Deel offers simple and affordable payroll solutions for businesses of any size. They provide transparent pricing with no hidden fees so you know exactly what you’re paying for each month. Deel has three main pricing plans to choose from:

Starter

The Starter plan is ideal for small teams looking to get set up quickly. It includes:

 • Payroll for up to 5 employees
 • Direct deposit
 • Tax filing (federal, state, local)
 • 24/7 support

The Starter plan is $29 per month plus $6 per employee.

Professional

The Professional plan is Deel’s most popular offering. It provides:

 • Payroll for up to 50 employees
 • Contractor payments
 • Benefits management (health insurance, retirement plans, etc.)
 • Reporting and analytics
 • Access to Deel’s API
 • Premium support

The Professional plan starts at $99 per month plus $4 per employee.

Enterprise

For large companies, the Enterprise plan offers:

 • Payroll for over 50+ employees
 • A dedicated account manager
 • Custom integrations
 • Premium security and compliance features
 • Volume discounts for over 100 employees

Pricing for the Enterprise plan is customized based on your specific needs. Contact Deel for a quote.

Deel aims to provide comprehensive yet affordable payroll software for organizations of any scale. Their pricing is straightforward with no hidden fees or surprise costs as your company grows. For small businesses just getting started, the Starter plan can get you up and running quickly. Mid-sized companies will benefit most from the Professional plan with its balance of features and value. And for large enterprises, the Enterprise plan delivers a customized solution tailored to your payroll requirements.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

Deel vs Traditional Payroll Providers

When determining the best payroll solution for your business, it’s important to compare all options. Deel is a popular option, but how does it stack up against traditional payroll providers?

Cost

Deel markets itself as an affordable solution for businesses of all sizes. Plans start at $29/month for 5 employees and include features like automated payroll, tax withholding, and year-end reporting. However, traditional providers may have lower fees or charge per-employee rates. If cost is a concern, compare quotes from multiple companies.

Ease of Use

Deel is entirely web-based, allowing you to run payroll from anywhere with an Internet connection. The platform is designed to be intuitive, with automated features to reduce errors. However, some businesses may prefer software installed on local computers. Evaluate how tech-savvy your team is and whether a web-based or installed solution will be easiest to implement.

Global Capabilities

One of Deel’s biggest advantages is its ability to pay employees and contractors globally. The platform can handle payments in over 120 currencies with localized tax compliance for 50+ countries. Traditional providers typically support a smaller number of countries and currencies, so Deel may be better suited if you have an international workforce.

Customer Support

Deel provides phone, email, and chat support for all plans. However, support hours are limited on weekends and some holidays. Traditional payroll providers may offer more comprehensive support, with longer hours and more options like live chat, video chat or an online knowledge center. For some businesses, having reliable access to support for issues like missed or incorrect paychecks is essential.

In summary, Deel is an affordable, user-friendly option for businesses looking to streamline global payroll management and compliance. However, traditional payroll providers may be better suited if cost, support, or locally-installed software are higher priorities. Evaluating both options based on your unique needs and priorities will help determine the best solution for your business.

\

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

deel on Twitter: "Guess what? Deel Card has arrived! ???? That's right! Remote workers can now get paid and spend their earnings instantly right from Deel with a (virtual or physical) Deel

Deel Customer Reviews and Testimonials

Deel aims to provide an easy, affordable payroll solution for small to midsize businesses. Reviews from Deel’s current customers suggest the company is achieving that goal and providing good value.

Reliable and Accurate

Deel customers frequently comment on the reliability, accuracy, and automation of the platform. Deel handles all payroll calculations, payments, and filings, eliminating the risk of human error.

 • “Deel’s automation has saved us so much time…we have confidence that our payroll is handled accurately every month,” said the CEO of a marketing agency.
 • “Deel’s payroll automation has been a game changer for our accounting team. We no longer have to spend days every month processing payroll and can instead focus on more strategic initiatives,” noted the CFO of an ecommerce company.

Affordable and Transparent Pricing

Deel offers simple, transparent pricing with no hidden fees. Customers pay a flat monthly rate per employee. Additional fees only apply for optional services like healthcare or retirement benefits management.

 • “Deel’s pricing model is very straightforward and affordable. There are no surprise fees or upcharges. I know exactly what I’m paying for each month, which is really refreshing compared to other payroll providers we’ve used,” said the operations manager of a software startup.

Responsive Customer Support

Deel provides customer support via phone, email, and live chat. Customers report fast, helpful responses from Deel’s support team.

 • “Deel’s customer service is fantastic. They are extremely responsive and knowledgeable. Any time we have questions about payroll, compliance, or benefits, we can get answers right away,” noted the HR director of a design firm.

Overall, reviews from Deel’s current customers indicate the solution effectively handles key payroll and HR tasks for small businesses while providing good value, accuracy, and customer service. Deel appears poised to continue improving its offering to better serve clients over the long run.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

About Deel | Deel

Is Deel Right for Your Business?

To determine if Deel is the right payroll solution for your business, you need to evaluate some key factors. As with any software, Deel may be better suited for some companies over others based on business needs and technical requirements.

Business Size

Deel is ideal for small to midsize businesses with 1-500 employees. Their platform can scale as your company grows, with enterprise-level features for managing larger teams. However, companies with over 500 employees may find Deel lacks some functionality of more robust HR systems. If your organization has complex payroll needs or prefers more personalized support, you may need a customized solution.

Global Workforce

One of Deel’s biggest advantages is its ability to pay workers internationally. Their platform supports payroll in over 120 countries, using local entities to ensure full compliance. Deel handles all foreign employer registrations, taxes, and regulations on your behalf. For companies with distributed, global teams, Deel eliminates the hassle of setting up payroll in multiple countries. If your workforce is concentrated in a single region, you may not need Deel’s global capabilities and could opt for a local payroll provider.

Budget

Deel offers a range of pricing plans to suit different budgets. Their Starter plan begins at $29/month for 5 employees, while their Enterprise plan supports 500+ employees for $499/month. Deel may be more budget-friendly than some traditional payroll services, especially if you have employees in multiple countries. However, for very small teams or companies on a tight budget, Deel’s fees could still present a significant cost. In these cases, a free or low-cost payroll solution may be preferable.

Overall, Deel can be an excellent choice for small to midsize businesses with distributed, global workforces that need an affordable yet robust payroll solution. However, for some very small companies, those with complex local requirements, or organizations preferring a more customized approach, an alternative payroll provider may be better suited. Evaluating your unique business needs and priorities can help determine if Deel is the right solution for you.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

About Deel | Deel

Deel Payroll FAQs

Deel Payroll FAQs

When deciding on a payroll solution for your business, you likely have some questions about Deel and how it works. Here are answers to some of the most frequently asked questions about Deel payroll:

What is Deel payroll?

Deel payroll is a software solution that handles payroll processes for businesses, such as calculating paychecks, deducting taxes, and paying employees. Deel automates and simplifies payroll, allowing you to pay employees in over 120 countries.

How does Deel payroll work?

Deel payroll works by connecting to your company’s bank account(s) and using the salary and hourly wage information you provide for each employee to automatically calculate paychecks on the schedule you set up. Deel then deducts applicable taxes in each country and pays your employees on your behalf through local bank transfers or prepaid cards.

What are the main features of Deel payroll?

The main features of Deel payroll include:

 • Payroll automation: Deel automatically calculates paychecks based on the salary/wage and schedule you define.
 • Global payments: Pay employees in over 120 countries with local bank transfers and prepaid cards.
 • Tax compliance: Deel deducts all necessary local taxes in each country before paying employees. They stay up-to-date with changing tax laws.
 • Reporting: Deel provides reports on payments, taxes deducted, and more to ensure compliance and transparency.
 • Integrations: Deel integrates with popular accounting, HRIS, and banking software like QuickBooks, Xero, ADP, and Chase.
 • 24/7 support: Deel provides support to help you set up and manage your payroll whenever needed.

How much does Deel payroll cost?

Deel payroll pricing starts at $29 per month plus $4 per employee paid. Deel does not charge any hidden fees and offers discounts for annual subscriptions and larger employee counts. The exact price will depend on the number of employees, countries, and features you need. Deel offers a free 14-day trial to explore their platform.

CLICK HERE TO EXPERIENCE THE “DEEL” TOOL>>>

Deel makes over $120M of its own cash available to support customers affected by SVB crisis | TechCrunch

Conclusion

Như bạn đã thấy, Deel đưa ra giải pháp tính lương hấp dẫn cho nhiều doanh nghiệp. Với mức giá cạnh tranh, nền tảng dễ sử dụng và dịch vụ khách hàng tuyệt vời, Deel xử lý gánh nặng về tiền lương để bạn có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình. Tuy nhiên, giải pháp của họ có thể không phù hợp với nhu cầu của mọi công ty. Đánh giá mức độ phù hợp của các tính năng của Deel với yêu cầu và ưu tiên cụ thể của bạn. Xác định xem khoản đầu tư vào dịch vụ trả lương như Deel có mang lại giá trị tốt cho tổ chức của bạn hay không. Khi nói đến vấn đề quan trọng như bảng lương, bạn muốn có một đối tác đáng tin cậy cung cấp giải pháp tối ưu cho nhu cầu của bạn. Đối với nhiều doanh nghiệp, Deel chứng tỏ mình là đối tác lý tưởng. Nhưng chỉ bạn mới có thể quyết định xem Deel có phải là giải pháp tính lương tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn hay không.

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ TRẢI NGHIỆM CÔNG CỤ “DEEL”>>>

Deel Partners with WeWork to Bring Flexible Workspaces to More Workers Worldwide